SEARCH :

Product Search

Các sản phẩm của Hasan – Dermapharm giúp điều trị và ngăn chặn một loạt các điều kiện - từ phổ biến nhất cho đến các bệnh thách thức nhất cho người dân. Để tìm hiểu thêm về một sản phẩm cụ thể, xin mời bạn sử dụng công cụ dưới đây để tìm kiếm sản phẩm theo tên hoặc theo thành phần chính của sản phẩm.

AVAHASAN 2/500 is an oral medication used to control blood sugar levels in people with type 2 (non-insulin-dependent) diabetes.

Atorvastatin is used to lower cholesterol and triglyceride (fat-like substances) levels in the blood.

Atorvastatin is used to lower cholesterol and triglyceride (fat-like substances) levels in the blood.

Azithromycin is used to treat certain bacterial infections in many different parts of the body.

Azithromycin is used to treat certain bacterial infections in many different parts of the body.

Acetylcysteine is a mucolytic (medicine that destroys or dissolves mucus).

Acetylcysteine is a mucolytic (medicine that destroys or dissolves mucus).